Zjazd Zwyczajny Hufca


Wyświetlenia

547

Komentarze

0

Facebook

0


Zapraszamy wszystkie instruktorki i instruktorów na Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Wołomin, który odbędzie się 24.11.2019 r. o godzinie 15:00 w budynku Hufca przy ul. Długiej 34.

Statut ZHP

§ 48

1. Najwyższą władzą hufca jest zjazd hufca.
(…)
3. Zjazd zwykły hufca:
a. decyduje o najważniejszych sprawach hufca,
b. przyjmuje program rozwoju hufca,
c. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego,
d. na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami hufca,
e. wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym skarbnika hufca i osobę odpowiedzialną za program i pracę z kadrą,
f. określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca,
(…)

Dokładne informacje oraz lista wyborcza znajduje się w załączonym Rozkazie Komendanta Hufca odnośnie Zjazdu


Wyświetlenia

547

Komentarze

0

Facebook

0