Zaległe składki

Zaległe składki


Wyświetlenia

820

Komentarze

0

Facebook

0


Informujemy że upłynął termin płatności składek harcerskich i instruktorskich za III kwartał 2016r. Niestety nie wszystkie środowiska dopełniły tego obowiązku i nadal zalegają z płatnościami. Komendant Hufca wyznaczył dodatkowy termin uregulowania zaległości w płatnościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.10.2016r (niedziela). W związku z  zaległościami z tytułu płatności składek członkowskich przesunięty został także termin wydania przez Komendanta rozkazu zaliczającego instruktorom służbę instruktorską. Rozkaz zostanie wydany po upływie wskazanego powyżej terminu tj po 9.10.2016r po uprzedniej weryfikacji dokonanych płatności skladek.. W związku z tym, że płatności składek instruktorskich stanowią jedną z podstaw zaliczenia służby za dany rok harcerski, każdy instruktor hufca powinien liczyć się z możliwością niezaliczenia służby instruktorskiej w przypadku zaległości w płatnościach.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości w zakresie płatności składek, prosimy o kontakt z Kaczym: 667068602


Wyświetlenia

820

Komentarze

0

Facebook

0