Grupy Metodyczne

Dzieci i Młodzież działają w czterech
grupach metodycznych:

Metodyka Zuchowa

Zuchy – Do zuchów zapraszamy dziewczęta oraz chłopców z klas 1-3 Szkół Podstawowych.

Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek gromady. Animatorem zabawy jest Wódz Zuchowy – drużynowa/drużynowy.

 

 

Metodyka Harcerska

Harcerze – Do harcerzy zapraszamy dziewczęta oraz chłopców z klas 4-6 Szkół Podstawowych.

Charakterystyczną formą aktywności w tej grupie metodycznej jest gra – rozumiana jako działanie pozwalające na przyswajanie technik harcerskich w podstawowym zakresie, nabywanie podstawowej wiedzy i umiejętności harcerskich, podział na zespoły oraz towarzyszące temu współzawodnictwo, stwarzające możliwość stałej aktywności i sprawdzania się. Harcerki i harcerze uczestniczą w życiu drużyny organizowanym przez drużynowego, a jednocześnie ale też wraz z zastępowym zaczynają współorganizować działania zastępu.

 

metodyka starszoharcerskaHarcerze Starsi – Do harcerzy starszych zapraszamy młodzież ze szkół gimnazjalnych

Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest POSZUKIWANIE, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny

 

 

metodyka wedrownicza

Wędrownicy – Do wędrowników zapraszamy młodzież w wieku ponadgimnazjalnym

Wędrownika cechuje przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz posiadanie własnego zdania na wiele tematów. Formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest WYCZYN. Wędrowników cechuje aktywna postawa wobec otaczającego ich świata.

Wędrownicy stawiają przed sobą ambitne cele, realizując je indywidualnie albo w harcerskim zespole. Bowiem wędrownictwo to samowychowanie do czynu przez czyn.

Zachętą do działania jest wędrownicza dewiza: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.